Privacyverklaring Kiddelie

Kiddelie vindt de privacy van (de ouders van) het kind erg belangrijk. Daarom verwerken wij de persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe we dit doen en welke rechten het kind en de ouders hebben, kun je lezen in deze privacyverklaring. Ook volgen wij de privacyregels uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

1. Over ons

Kiddelie Insulindeweg 72 B
1094 PP Amsterdam
info@kiddelie.nl
KVK: 72893982

2. Welke (bijzondere) persoonsgegevens verwerken we?

 • Voor- en achternaam ouders en kind(eren);

 • Geboortedatum van het kind;

 • Adresgegevens van het kind;

 • Telefoonnummer(s) van de ouders;

 • E-mailadres(sen) van de ouders;

 • Bankrekeningnummer van de ouders;

 • Persoonlijke informatie van het kind (indien noodzakelijk voor goede hulpverlening en waaronder begrepen maar niet beperkt tot: geslacht, gezondheid, medische gegevens, gezinssituatie, levensstijl, gedrag en economische situatie);

 • Overige gegevens die tijdens de behandeling zijn verkregen.

3. Voor welk doel verwerken we deze gegevens?

De bij punt 2 genoemde gegevens verzamelt Kiddelie om:

 • Contact te onderhouden (grondslag AVG: gerechtvaardigd belang);

 • Afspraken in te plannen (grondslag AVG: gerechtvaardigd belang);

 • De behandelovereenkomst uit te kunnen voeren (grondslag AVG: uitvoering overeenkomst);

 • De dossierplicht krachtens de WGBO (grondslag AVG: wettelijke verplichting);

 • Te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op gebied van administratie en bewaartermijn (grondslag AVG: wettelijke verplichting).

4. Ontvangers van de persoonsgegevens van jou(w kind)

De gegevens van jou(w kind) worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, Kiddelie hier gerechtvaardigd belang bij heeft, of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar we (mogelijk) jouw gegevens aan verstrekken, zijn:

 • SimplyBookMe, het boekingssysteem die op de website gebruikt wordt

 • Betaaldiensten (Mollie, Stripe)

 • WordPress

 • Webhost

 • Google Calendar

 • Mailserver

 • Medewerker(s) van de school van het kind, huisarts, psycholoog, of andere hulpverleners

Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid, sluit Kiddelie een verwerkersovereenkomst met derden die de gegevens van jou(w kind) verwerken. Kiddelie verkoopt gegevens niet door aan derden.

5. Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens worden krachtens de WGBO 20 jaar na afloop van de behandeling bewaard, of langer indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Indien de cliënt, dan wel ouders bij minderjarigheid, verzoekt om vernietiging van de gegevens, worden de gegevens vernietigd. Dit hoeft echter niet indien het bewaren van de gegevens in aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt of voor zover de wet zich tegen vernietiging verzet.

Gegevens die benodigd zijn voor onze administratie, bewaren we maximaal 7 jaar. Gegevens die niet vallen onder bovenstaand, bewaren we maximaal 1 jaar nadat de behandeling is afgelopen.

6. Beveiliging van de gegevens

Kiddelie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Geheimhouding

Kiddelie draagt de zorg dat aan anderen dan de ouders van het kind geen inlichtingen over het kind dan wel inzage of afschrift van de gegevens uit het dossier worden verstrekt, tenzij de ouders toestemming geven. Heeft het kind de twaalf jaar bereikt, dan dient ook het kind toestemming te geven. Indien toch verstrekking plaatsvindt, gebeurt dit slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. Indien de wet daartoe verplicht, kan verstrekking plaatsvinden zonder rekening te houden met voorgaande.
Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst kunnen wel inzage of verstrekking vorderen, voor zover dat noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden.

8. Rechten van de (ouders van de) cliënt

Indien de persoonsgegevens van jou(w kind) verwerkt worden, heb je hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en WGBO heb je namelijk de volgende rechten:

Recht op inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Kiddelie van jou(w kind) verwerkt. Verstrekking van gegevens kan krachtens de WGBO echter achterwege blijven voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ander.
Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kun je ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen wij op jouw verzoek gegevens wissen.

Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van de gegevens van jou(w kind). Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van jou(w kind) hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat wij de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig zijn, wij de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van gegevens, moeten wij (tijdelijk) stoppen met het verwerken van de gegevens.

Recht op bezwaar
Ben jij het niet eens met de verwerking van de persoonsgegevens van jou(w kind)? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerken wij deze gegevens niet meer.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht de persoonsgegevens van jou(w kind) in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je Kiddelie toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer wij jouw toestemming hebben gekregen om de persoonsgegevens van jou(w kind) te verwerken, dan heb jij te alle tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over hoe Kiddelie met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, mail dan naar info@kiddelie.nl.

9. Wijzigingen

Het kan zijn dat Kiddelie deze privacyverklaring in de tussentijd aanpast. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op jou van toepassing zijn, informeren wij jou daarover. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van de diensten van Kiddelie, dan ga je akkoord met deze wijzigingen.

Versie: 04-08-2021
Open chat
Contact
Hallo, kan ik je helpen?